1 Huurvoorwaarden vakantiehuis Sprengenweg 77 Epe
1.1 In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip'huurder'verstaan; de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van het vakantiehuis.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle (algemene) voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
2 Reservering
2.1 Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig. Wij behouden het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.
2.2 Na uw reservering krijgt u binnen 5 dagen een bevestiging , een verwijzing naar deze voorwaarden en een factuur. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddelijk aan ons mede te delen. Indien u na vijf dagen van het maken van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u dit direct aan ons kenbaar te maken, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
2.3 Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand zodra wij de reservering hebben bevestigd middels een factuur en de overeenkomst betreft huur van de accommodatie voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
3 Betalingen en borgsom/extra kosten
3.1 Wij verzoeken u binnen 7 dagen na de factuurdatum 50 % van de huursom aan ons over te maken. Het resterende bedrag dient uiterlijk 4 weken voor de dag van aanvang van het verblijf in ons vakantiehuis bij ons binnen te zijn.
3.2 Bij reserveringen binnen 4 weken voor aanvang van uw verblijf dient het totaal te betalen bedrag direct na ontvangst van de factuur aan ons te worden voldaan (uiterlijk binnen 2 dagen dient het bedrag bij ons binnen te zijn).
3.3 Met het voldoen van een termijn van of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode.
3.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddelijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.
3.5 De borgsom bedraagt € 100,-. De borgsom dient ter waarboring van schade en of kosten in de meest ruime zin van het woord die wij kunnen lijden bij niet -nakoming van de verplichtingen van de huurder als goed huurder en degene(n) die de huurder vergezellen. De borgsom moet tezamen met de betaling van de huursom worden voldaan. In het geval de borgsom niet wordt voldaan zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de accommodatie te ontzeggen. Indien u met de betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3.6 De borgsom en of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris /accommodatie en of overige kosten) van ons op de huurder binnen 14 dagen na vertrek teruggestort. Eventuele (verdere) aanspraken op de schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.
3.7 De huurder is behalve de huurprijs ook reservering/administratiekosten, kosten voor bedlinnen en toeristenbelasting verschuldigd.
3.8 De bijdrage toeristenbelasting wordt vastgesteld door de gemeente. De huurder is ten alle tijden het door de gemeente vastgestelde en geldende tarief aan toeristenbelasting verschuldigd.
4 Ontvangst sleutel
4.1 Indien van toepassing krijgt de huurder op de aankomstdag en na betaling van het volledige factuurbedrag, de beschikking over de code van een sleutelkluis waarin de huissleutel is opgeborgen. Dit is van toepassing indien wij op de wisseldag niet zelf aanwezig kunnen zijn. Deze code mag NIET worden overgedragen. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden dan wel te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 750,- onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van het vakantiehuis wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft ten alle tijden eigendom van ons. Bij verlies , diefstal of enige andere wijze van het verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 150,-.
4.2 Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren wij voor een redelijke periode, maar wij nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan op uw eigen kosten.
4.3 Wanneer de huurder en of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van het vakantiehuis wordt hiervoor € 50,- in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de terug storting van de borgsom. Ter controle vragen wij de huurder zich eerst te legitimeren voordat de kopie sleutel wordt overhandigd (ook deze sleutel blijft ons eigendom en wordt u alleen in bruikleen gegeven).
5 Annulering
5.1 Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail of via Micazu berichten) te geschieden.
5.2 Aanbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd ( het is aan te raden bij een verzekeraar of bank desgewenst een (doorlopende) reis/annuleringspolis af te sluiten)
5.3 Bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst wordt 50% van de huursom in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 42 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd. Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd , wordt dit beschouwd als een annulering en is 100 % van de huursom verschuldigd.
5.4 In geval van een onverhoopte of onvoorziene annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.
6 Verblijf Vakantiehuis
6.1 Wij verhuren in de meeste gevallen voor een hele week van vrijdag 13:00 tot vrijdag 11:00 , een midweek is van maandags 13:00 /tot vrijdag 11:00 en weekend van vrijdag 13:00 tot maandag 11:00 (andere wensen kunnen eventueel overlegd worden)
6.2 Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 13:00 gebruik maken van de accommodatie en op dag van vertrek dient u de woning om 11:00 te hebben verlaten.
6.3 Het vakantiehuis is rookvrij (ook aangegeven middels bordje in de woning). Buiten op het terras kunt u uiteraard wel roken. Buiten mag geen open vuur worden toegepast, het gebruik van de kleine bbq is wel toegestaan en wij verzoeken u deze bij vertrek 'schoon' achter te laten.
6.4 Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief maar wij verzoeken u hier milieubewust mee om te gaan. Waarvoor alvast ons dank.
6.5 Onder of doorverhuur van het vakantiehuis is nadrukkelijk verboden en verblijf van meer personen in de accommodatie dan op de reservering overeengekomen c/q. dan het voor de geldende maximum van 5 personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het vroegtijdig beeindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.
6.6 Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris, behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten - is uitdrukkelijk niet toegestaan.
7 Aansprakelijkheid/klachten en schade
7.1 De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u aan bij aankomst de accommodatie en inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert meld u dit dan direct bij ons.
7.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan uw zaken dan wel personen (zoals letsel), van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in ons vakantiehuis. Het verblijf is op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels functioneren van internet. U de huurder vrijwaart ons voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.
7.3 Er zijn brandmelders en een koolmonoxidemelder in het vakantiehuis aanwezig (inclusief reservebatterijen in de meterkast, te vervangen bij de melding lage batterij, of licht piepsignaal).
7.4 Het vakantiehuis beschikt over een (draadloze) internetaansluiting en Netflix waar huurder gebruik van kan maken tijdens het verblijf in de accommodatie.
7.5 Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van het vakantiehuis schriftelijk (mail) en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.
8 Vertrek en schoonmaak
8.1 De huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding zoals aangegeven op of bij de afvalcontainers. De huurder is aansprakelijk, zonder gerechtelijke tussenkomst, voor alle boetes, kosten en of schade die de verhuurder lijdt bij het niet nakomen van de aanwijzingen rondom afvalscheiding.
8.2 Voor uw vertrek willen wij u verzoeken geen etenswaren in de kasten en of koelkast achter te laten.
9 Toepasselijk recht en privacy
9.1 Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst / huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en of reclame over ons vakantiehuis te geven.
9.3 Kennelijke druk- en zetfouten binden ons niet.